STAFF

Zheng yan qing

Re-Tech GL Zheng yan qing

Profile
  • Birthplace Hangzhou, China
  • Favorite words Tomorrow is another day!
  • Skills cooking
  • Hobbies walking, shopping
  • How to spend the holidays walking, shopping